Integracja sensoryczna

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ polega na poprawie jakości odbioru bodźców płynących ze środowiska zewnętrznego oraz poprawie odpowiedzi adaptacyjnych organizmu na te bodźce. Obejmuje integrację podstawowych reakcji posturalnych i stron ciała, pracę nad koncentracją uwagi i koordynacją wzrokowo – ruchową, modulację odczuwania bodźców dotykowych, kształtowanie siły dotyku, czucie ciała i oddziaływanie przyśpieszeń. Kształtuje percepcję słuchową, planowanie ruchowe, samokontrolę i samoocenę.

Podstawowymi układami odbierającymi i analizującymi informację związane z ciałem są układ taktylny (dotykowy), proprioceptywny i przedsionkowy.

Receptory układu proprioceptywnego (czucia głębokiego) znajdują się w mięśniach, ścięgnach i stawach. Informują nas o kształcie, ciężarze czy twardości przedmiotów, o zmianach w napięciu i położeniu naszego ciała. Układ ten odpowiada za swobodne wykonywanie ruchów precyzyjnych oraz poruszanie poszczególnymi częściami ciała bez pomocy wzroku.

Układ dotykowy zawiera receptory czuciowe, które odbierają i kodują informację w postaci impulsów nerwowych, wysyłając ją potem do ośrodkowego układu nerwowego. Ma wpływ na poznawanie świata i przedmiotów. Oddziałuje na nasze emocje i na kształtowanie się wewnętrznej mapy ciała.  Bodźce odbierane przez nasz organizm są bardzo różnorodne. Przenoszą informacje o rodzaju materiału i jego fakturze, o temperaturze, bólu, docisku, ucisku, wibracjach, o energii świetlnej, zapachu czy smaku.

Układ przedsionkowy ma receptory w uchu wewnętrznym. Reagują one na siłę grawitacji, ruch linearny i obrotowy oraz przyśpieszenie. Układ ten odpowiada za położenie naszego ciała w stosunku do powierzchni ziemi, za utrzymanie stałego pola widzenia podczas ruchów głowy, za poczucie bezpieczeństwa grawitacyjnego oraz utrzymanie prawidłowego napięcia mięśniowego.