Diagnoza procesów SI

DIAGNOZA PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ jest podstawą poprawnie dobranej terapii. Jej celem jest określenie przyczyn problemów rozwojowych dzieci związanych z przetwarzaniem zmysłowym – opinia dla poradni psychologiczno pedagogicznej, placówki edukacyjnej, terapeuty.

Proces podzielony jest na kilka etapów:

  • wywiad – spotkanie z rodzicami, podczas którego zbierane są informacje o przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie wczesnodziecięcym, funkcjonowaniu rodziny, ewentualnych problemach zdrowotnych występujących w rodzinie, powodu skierowania dziecka na diagnozę
  • kwestionariusz senomotoryczny – testy, wypełniane przez rodziców, mające na celu określenie działania systemu proprioceptywnego, przedsionkowego i taktylnego oraz poziomu planowania motorycznego, obustronnej koordynacji, wiedzy o schemacie ciała czy wrażliwości układu słuchowego.
  • obserwacja zabawy swobodnej – obserwacja pod kątem zachowań swobodnych dziecka, jego adaptacji w nowym miejscu, zainteresowań, poziomu pobudzenia.
  • testy obserwacji kliniczenej J.Ayres – zajęcia i zabawy służące sprawdzeniu sprawności narządu wzroku, słuchu, naturalnej potrzeby i precyzji ruchu, sprawności manualnej, poziomu pobudzenia, poziomu napięcia mięśniowego, obronności dotykowej, reakcji równoważnych, lateralizacji.
  • testy południowokalifornijskie – wystandaryzowane testy dla dzieci starszych (od 4 roku życia) badające koncentrację uwagi, planowanie motoryczne, czucie powierzchniowe, czucie ciała w przestrzeni. Testy mierzą psychoneurologiczne procesy przyczniające się do wykształcenia zdolności do uczenia się.
  • interpretacja wyników badania – wręczenie diagnozy, spotkanie podsumowujące i wyjaśniające wyniki testów i obserwacji